Sivas Otelleri, Sivas Otel Rehberi, Sivas Otellerin Yerleri

• 4 Eylül Otel
• Buruciye Hotel
• Eretna Hotel
• Hotel Nevv
• Otel Fatih
• Revag Palace Hotel
• Sivas Büyük Otel
• Sivas Köşk Otel
• Sivas Otel Çakır
• Sivas Paşabey Otel
• Sivas Sultan Hotel
• Sultan Otel